Missie

Door het inzamelen en fijnmazig sorteren van textiel, een transparante werkwijze richting klanten en leveranciers en het flexibel kunnen inspelen op wisselende marktomstandigheden beoogt Boer Group het percentage (textiele) restafval tot een minimum te beperken en de binnenlandse werkgelegenheid binnen deze sector te behouden teneinde de rendabiliteit van de organisatie te optimaliseren.

Bij de invulling heeft Boer Group duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan, waarbij de begrippen ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ gecombineerd worden.

People

  • de medewerkers zijn de basis voor het succes van Boer Group. De aankomende jaren zal er verder worden geïnvesteerd in duurzaam personeelsbeleid, waarbij het accent zal blijven liggen op gezondheid, welzijn en veiligheid;
  • persoonlijk letstel moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het geven van instructies, training, het bieden van passende maatregelen naar aanleiding van onveilige situaties en het aanbieden van meer passend werk in de verschillende leeftijdsfasen;
  • voor de opdrachtgevers wil Boer Group meedenken en vormgeven aan stabiele kwaliteit, concurrerende prijzen en maatwerk indien gewenst;
  • voor de medewerkers wil Boer Group meedenken en vormgeven aan een goede werksfeer en een goede arbeidsvoorwaardenregeling.
  • stimuleren van betrokkenheid bij de dienstverlening, de uitvoering van werkzaamheden en continue verbetering op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid door te streven naar continue verbetering op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;

Planet

  • Boer Group focust zich nadrukkelijk op duurzaam ondernemen en daarmee voorkomen van materiële en milieuschade;
  • Boer Group investeert continu in verduurzaming van haar gehele organisatie om daarmee zorg te dragen voor maximale synergie tussen economische groei enerzijds en zorg voor mens en milieu anderzijds;
  • Boer Group voert daartoe een actief beleid om meetbaar tot goede resultaten te komen op het gebied van het verlagen van de milieubelasting door de productie en diensten die Boer Group biedt. In dat kader wordt gewerkt aan reductie van CO2 emissie, zuinig omgaan met energie, terugdringen en recyclen van afvalstromen.

Profit

  • bij het maken van winst is Boer Group zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Met specifieke aandacht voor alle mensen probeert Boer Group iets aan de samenleving terug te geven in de vorm van werk, geld, opleiding, sociale veiligheid en leefklimaat.

Visie

Boer Group zal zich in de komende drie jaar toeleggen op het vinden van duurzame en efficiënte manieren voor het sorteren van de verwachte toename van de stroom ondersoorten, textiel waarvan de kwaliteit niet geschikt is voor product hergebruik.

Tevens wordt als doel gesteld om het aandeel in de Nederlandse inzamelmarkt te vergroten. Deze beleidsverklaring is gecommuniceerd aan alle medewerkers van Boer Group en wordt jaarlijks herzien. Driejaarlijks vindt er een evaluatie plaats en wordt deze verklaring zo nodig geactualiseerd en opnieuw geïmplementeerd.